blanket (insulation) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket (insulation) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket (insulation) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket (insulation).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blanket (insulation)

    * kỹ thuật

    lớp cách ly