blanket cylinder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket cylinder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket cylinder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket cylinder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blanket cylinder

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mặt trụ có lớp phủ