blanket mortgage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket mortgage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket mortgage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket mortgage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blanket mortgage

  * kinh tế

  sự cầm cố toàn bộ tài sản

  thế chấp tổng sản

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  sự thế nợ tổng quát