blanket agreement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket agreement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket agreement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket agreement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blanket agreement

    * kinh tế

    hiệp định khung

    hiệp định tổng quát

    hợp đồng bao