blanket filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blanket filter

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cột lọc

    thảm lọc