blanket brand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket brand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket brand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket brand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blanket brand

    * kinh tế

    nhãn hiệu đồng nhất (áp dụng chung cho một loại hàng hóa)