blanket tariff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket tariff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket tariff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket tariff.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blanket tariff

    * kinh tế

    thuế suất thống nhất