blanket deposit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket deposit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket deposit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket deposit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blanket deposit

    * kỹ thuật

    khoáng sàng

    cơ khí & công trình:

    trầm tích dạng vỉa