blanket basalt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket basalt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket basalt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket basalt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blanket basalt

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bazan phủ