blanket jam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket jam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket jam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket jam.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • blanket jam

    jam a broad spectrum of frequencies to affect all communications in the area except for directional antenna communications

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).