blanket crepe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket crepe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket crepe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket crepe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blanket crepe

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    kếp tấm