blanket-holder force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket-holder force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket-holder force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket-holder force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blanket-holder force

    * kỹ thuật

    lực của bàn kẹp tôn