blanket insulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket insulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket insulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket insulation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blanket insulation

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lớp phủ cách ly