mantle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mantle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mantle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mantle.

Từ điển Anh Việt

 • mantle

  /'mæntl/

  * danh từ

  áo khoác, áo choàng không tay

  (nghĩa bóng) cái che phủ, cái che đậy

  măng sông đèn

  (giải phẫu) vỏ nâo, vỏ đại não

  (động vật học) áo (của động vật thân mềm)

  * ngoại động từ

  choàng, phủ khăn choàng

  che phủ, che đậy, bao bọc

  * nội động từ

  sủi bọt, có váng (nước, rượu)

  xông lên mặt (máu); đỏ ửng lên (mặt)

  face mantled with blushes: mặt đỏ ửng lên

  blushes mantled on one's cheeks: má đỏ ửng lên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mantle

  * kỹ thuật

  áo

  bao

  đoạn ống

  lớp

  lớp áo

  lớp ốp mặt

  lớp phủ

  nắp

  ống

  vỏ

  vỏ bọc

  vỏ mỏng

  cơ khí & công trình:

  măngsông đèn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mantle

  the cloak as a symbol of authority

  place the mantle of authority on younger shoulders

  United States baseball player (1931-1997)

  Synonyms: Mickey Mantle, Mickey Charles Mantle

  the layer of the earth between the crust and the core

  (zoology) a protective layer of epidermis in mollusks or brachiopods that secretes a substance forming the shell

  Synonyms: pallium

  spread over a surface, like a mantle

  cover like a mantle

  The ivy mantles the building

  Similar:

  blanket: anything that covers

  there was a blanket of snow

  mantel: shelf that projects from wall above fireplace

  in Britain they call a mantel a chimneypiece

  Synonyms: mantelpiece, mantlepiece, chimneypiece

  curtain: hanging cloth used as a blind (especially for a window)

  Synonyms: drape, drapery, pall

  cape: a sleeveless garment like a cloak but shorter