broad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

broad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm broad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của broad.

Từ điển Anh Việt

 • broad

  /broutʃ/

  * tính từ

  rộng

  a broad street: phố rộng

  bao la, mênh mông

  the broad ocean: đại dương bao la

  rộng rãi, khoáng đạt, phóng khoáng

  broad view: quan điểm rộng rãi

  rõ, rõ ràng

  broad facts: những sự kiện rõ ràng

  in broad daylight: giữa ban ngày

  broad him: lời ám chỉ khá lộ liễu

  thô tục, tục tĩu

  a broad joke: câu nói đùa thô tục

  a broad story: câu chuyện tục tĩu

  khái quát đại cương, chung, chính

  to give one's view in broad outlines: trình bày quan điểm trên những nét đại cương

  nặng (giọng nói)

  to speak broad Scotch: nói tiếng Ê pom + giọng nặng

  it is as broad an it is long

  quanh quanh thì cũng vẫn vậy không có gì khác, trở đi trở lại thì cũng vẫn thế thôi

  * phó từ

  rộng, rộng rãi

  hoàn toàn

  nặng (giọng nói)

  * danh từ

  chỗ rộng, phần rộng (của cái gì)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đàn bà

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) gái đĩ, gái điếm

 • broad

  (Tech) rộng

 • broad

  rộng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • broad

  * kỹ thuật

  bề rộng

  rộng

  rộng rãi

  xây dựng:

  bề ngang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • broad

  slang term for a woman

  a broad is a woman who can throw a mean punch

  not detailed or specific

  a broad rule

  the broad outlines of the plan

  felt an unspecific dread

  Synonyms: unspecific

  lacking subtlety; obvious

  gave us a broad hint that it was time to leave

  Synonyms: unsubtle

  being at a peak or culminating point

  broad daylight

  full summer

  Synonyms: full

  very large in expanse or scope

  a broad lawn

  the wide plains

  a spacious view

  spacious skies

  Synonyms: spacious, wide

  (of speech) heavily and noticeably regional

  a broad southern accent

  showing or characterized by broad-mindedness

  a broad political stance

  generous and broad sympathies

  a liberal newspaper

  tolerant of his opponent's opinions

  Synonyms: large-minded, liberal, tolerant

  Similar:

  wide: having great (or a certain) extent from one side to the other

  wide roads

  a wide necktie

  wide margins

  three feet wide

  a river two miles broad

  broad shoulders

  a broad river

  Antonyms: narrow

  across-the-board: broad in scope or content

  across-the-board pay increases

  an all-embracing definition

  blanket sanctions against human-rights violators

  an invention with broad applications

  a panoptic study of Soviet nationality"- T.G.Winner

  granted him wide powers

  Synonyms: all-embracing, all-encompassing, all-inclusive, blanket, encompassing, extensive, panoptic, wide