panoptic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

panoptic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm panoptic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của panoptic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • panoptic

    * kỹ thuật

    y học:

    toàn thị

Từ điển Anh Anh - Wordnet