all-embracing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-embracing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-embracing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-embracing.

Từ điển Anh Việt

  • all-embracing

    /'ɔ:lim'breisiɳ/

    * tính từ

    bao gồm tất cả

Từ điển Anh Anh - Wordnet