blank film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank film.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blank film

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    phim (màng) trắng