blank stock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank stock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank stock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank stock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blank stock

    * kinh tế

    cổ phiếu không ghi tên