blank binder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank binder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank binder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank binder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blank binder

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    binder rỗng