blank verse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank verse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank verse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank verse.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • blank verse

    unrhymed verse (usually in iambic pentameter)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).