blank price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blank price

    * kinh tế

    giá tổng quát

    giá trọn gói