blank gap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank gap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank gap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank gap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blank gap

    * kỹ thuật

    khoảng trống