blank bill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank bill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank bill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank bill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blank bill

    * kinh tế

    hối phiếu để trống