blank mold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank mold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank mold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank mold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blank mold

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khuôn tinh