blank taste nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank taste nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank taste giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank taste.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blank taste

    * kinh tế

    vị nhạt