blank seam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank seam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank seam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank seam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blank seam

    * kỹ thuật

    nắp thủy tinh