blank disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank disk.

Từ điển Anh Việt

  • blank disk

    (Tech) đĩa trống