blank page nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank page nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank page giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank page.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blank page

    * kinh tế

    trang trắng