blank assay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank assay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank assay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank assay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blank assay

    * kinh tế

    sự thí nghiệm kiểm tra