blank arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blank arch

    * kỹ thuật

    vòm giả

    xây dựng:

    vòm rỗng