blank paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank paper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blank paper

    * kinh tế

    giấy trắng