blank cover nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank cover nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank cover giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank cover.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blank cover

    * kỹ thuật

    lớp phủ kín

    hóa học & vật liệu:

    phủ kín