blank bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank bit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blank bit

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vành lưỡi khoan