blankness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blankness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blankness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blankness.

Từ điển Anh Việt

  • blankness

    xem blank

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • blankness

    the state of being blank; void; emptiness