blank lines nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank lines nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank lines giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank lines.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blank lines

    * kỹ thuật

    dòng trống