blank pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blank pipe

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ống khoan kín

    ống khoan thành phần