lacuna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lacuna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lacuna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lacuna.

Từ điển Anh Việt

 • lacuna

  /lə'kju:nə/

  * danh từ, số nhiều lacunae /lə'kju:ni:/, lacunas /lə'kju:nəz/

  kẽ hở, lỗ khuyết, lỗ hổng

  chỗ thiếu, chỗ khuyết, chỗ sót

 • lacuna

  lỗ hổng, chỗ khuyết

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lacuna

  * kỹ thuật

  chỗ thiếu

  lỗ hổng

  toán & tin:

  chỗ khuyết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lacuna

  a blank gap or missing part

  Synonyms: blank

  Similar:

  coffer: an ornamental sunken panel in a ceiling or dome

  Synonyms: caisson