lacunary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lacunary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lacunary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lacunary.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lacunary

    * kỹ thuật

    khuyết

    toán & tin:

    hổng