lacunary space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lacunary space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lacunary space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lacunary space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lacunary space

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    không gian hổng