lacunal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lacunal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lacunal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lacunal.

Từ điển Anh Việt

  • lacunal

    /lə'kju:nəl/ (lacunose) /lə'kju:nous/

    * danh từ

    có kẽ hở, có lỗ khuyết, có lỗ hổng

    có thiếu sót