distance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

distance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm distance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của distance.

Từ điển Anh Việt

 • distance

  /'distəns/

  * danh từ

  khoảng cách, tầm xa

  beyond striking distance: quá tầm với tay đánh được

  beyond listening distance: quá tầm nghe thấy được

  within striking distance: trong tầm tay đánh được

  within listening distance: trong tầm nghe thấy được

  khoảng (thời gian)

  at this distance of time: vào khoảng thời gian đó

  the distance between two events: khoảng thời gian giữa hai sự việc

  quãng đường; (thể dục,thể thao) quãng đường chạy đua (dài 240 iat)

  to go part of the distance on foot: đi bộ một phần quãng đường

  to hit the distance: (thể dục,thể thao) chạy đua một quãng đường

  nơi xa, đằng xa, phía xa

  in the distance: ở đằng xa

  from the distance: từ đằng xa

  thái độ cách biệt, thái độ xa cách; sự cách biệt, sự xa cách

  to keep one's distance: giữ thái độ cách biệt

  to keep someone at a distance: không cho ai lại gần; giữ thái độ xa cách đối với ai

  (hội họa) cảnh xa (của một bức hoạ)

  (âm nhạc) khoảng cách (giữa hai nốt)

  * ngoại động từ

  để ở xa, đặt ở xa

  làm xa ra; làm dường như ở xa

  bỏ xa (trong cuộc chạy đua, cuộc thi...)

 • distance

  khoảng cách

  d. of between lines (planes, points) khoảng cách giữa hai đường thẳng,

  (hai mặt phẳng, hai điểm)

  a point to a line of a plane khoảng cách từ một điểm đến một đường

  thẳng hay một mặt phẳng

  d. from a surface to a tangent planes khoảng cách từ một mặt đến mặt

  phẳng tiếp xúc

  angular d. khoảng cách góc

  apparent d. khoảng cách [bề ngoài, biểu kiến]

  focal d. (from the center) nửa khoảng tiêu

  geodesic d. khoảng cách góc của mặt trăng

  lunar d. khoảng cách góc của mặt trăng

  polar d. khoảng cách cực

  zenith d. khoảng cách thiên đỉnh, khoảng cách zênit

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • distance

  * kỹ thuật

  khoảng

  khoảng cách

  nhịp

  xây dựng:

  tầm nhìn (đường)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • distance

  the property created by the space between two objects or points

  a distant region

  I could see it in the distance

  size of the gap between two places

  the distance from New York to Chicago

  he determined the length of the shortest line segment joining the two points

  Synonyms: length

  indifference by personal withdrawal

  emotional distance

  Synonyms: aloofness

  the interval between two times

  the distance from birth to death

  it all happened in the space of 10 minutes

  Synonyms: space

  a remote point in time

  if that happens it will be at some distance in the future

  at a distance of ten years he had forgotten many of the details

  keep at a distance

  we have to distance ourselves from these events in order to continue living

  Similar:

  outdistance: go far ahead of

  He outdistanced the other runners

  Synonyms: outstrip