aloofness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aloofness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aloofness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aloofness.

Từ điển Anh Việt

  • aloofness

    /ə'lu:fnis/

    * danh từ

    sự tách ra

    thái độ tách rời, thái độ xa lánh, thái độ cách biệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet