point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của point.

Từ điển Anh Việt

 • point

  /pɔint/

  * danh từ

  mũi nhọn (giùi...) mũi kim, đầu ngòi bút; nhánh gạc (hươu nai); cánh (sao)

  dụng cụ có mũi nhọn, kim khắc, kim trổ

  (địa lý,địa chất) mũi đất

  (quân sự) đội mũi nhọn

  mỏm nhọn

  the point of the jaw; the point: (quyền Anh) mỏm cắm, chốt cắm (chỗ đánh dễ bị đo ván)

  đăng ten ren bằng kim ((cũng) point lace)

  (số nhiều) chân ngựa

  a bay with black points: ngựa hồng chân đen

  chấm, dấu chấm, điểm

  full point: dấu chấm

  decimal point: dấu thập phân

  (vật lý), (toán học) diểm

  point contact: điểm tiếp xúc, tiếp điểm

  point of intersection: giao điểm

  (thể dục,thể thao) điểm

  to score points: ghi điểm

  to give points to somebody: chấp điểm ai; (nghĩa bóng) giỏi hơn ai, cừ hơn ai

  to win on points: thắng điểm

  điểm, vấn đề, mặt

  at all points: về mọi điểm, về mọi mặt

  to differ on many points: không đồng ý nhau về nhiều điểm

  a point of honour: điểm danh dự, vấn đề danh dự

  a point of conscience: vấn đề lương tâm

  point of view: quan điểm

  to make a point of: coi thành vấn đề, coi là cần thiết

  to make a point: nêu rõ một điểm, nêu rõ vấn đề

  to the point: đúng vào vấn đề

  he carried his point: điều anh ta đưa ra đã được chấp nhận

  to come to the point: đi vào vấn đề, đi vào việc

  to be off the point: lạc đề

  in point of fact: thực tế là

  điểm, địa điểm, chỗ, hướng, phương

  point of departure: địa điểm khởi hành

  rallying point: địa điểm tập trung

  cardinal points: bốn phương trời

  the 32 points of the compass: 32 hướng trên la bàn

  lúc

  at the point death: lúc hấp hối

  on the point of doing something: vào lúc bắt tay vào việc gì

  nét nổi bật, điểm trọng tâm, điểm cốt yếu, điểm lý thú (câu chuyện, câu nói đùa...)

  I don't see the point: tôi không thấy điểm lý thú ở chỗ nào

  sự sâu sắc, sự chua cay, sự cay độc, sự châm chọc

  his remarks lack point: những nhận xét của anh ta thiếu sâu sắc

  (ngành in) Poang (đơn vị đo cỡ chữ bằng 0, 0138 insơ)

  (hàng hải) quăng dây buộc mép buồm

  (ngành đường sắt) ghi

  (săn bắn) sự đứng sững vểnh mõm làm hiệu chỉ thú săn (chó săn)

  to make a point; to come to a point: đứng sững vểnh mõm làm hiệu chỉ thú săn (chó săn)

  not to put too fine a point upon it

  chẳng cần phải nói khéo; nói thẳng, nói toạt móng heo

  * ngoại động từ

  vót nhọn (bút chì...)

  gắn đầu nhọn vào

  làm cho sâu sắc, làm cho chua cay, làm cho cay độc

  to point a remark: làm cho lời nhận xét sâu sắc (chua cay)

  ((thường) + at) chỉ, trỏ, nhắm, chĩa

  to point a gun at: chĩa súng vào

  chấm (câu...); đánh dấu chấm (bài thánh ca cho dễ hát)

  trét vữa (kẽ gạch, đá xây)

  đứng sững vểnh mõm chỉ (thú săn) (chó săn)

  * nội động từ

  (+ at) chỉ, trỏ ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)) nhằm

  to be pointed at: (nghĩa bóng) bị thiên hạ chỉ trỏ, bị thiên hạ để ý

  (+ to, towards) hướng về

  to point to the north: hướng về phía bắc

  (+ to) hướng sự chú ý vào, lưu ý vào; chỉ ra, chỉ cho thấy, vạch ra

  I want to point to these facts: tôi muốn các bạn lưu ý vào những sự việc này

  đứng sững vểnh mõm chỉ chú săn (chó săn)

  to point in

  vùi (phân) bàng đầu mũi thuổng

  to point off

  tách (số lẻ) bằng dấu phẩy

  to point over

  xới (đất) bằng đầu mũi thuổng

  to point out

  chỉ ra, vạch ra

 • point

  điểm; vị trí at a p. (tại) một điểm; p. at infinity điểm ở vô tận

  p. of accumulation điểm tụ, điểm giới hạn

  p. of application điểm đặt, điểm tác dụng (của lực)

  p. of condensation điểm đọng

  p. of contact tiếp điểm

  p. of contrary fleure điểm uốn

  p. of convergence điểm hội tụ

  p. of divergence điểm phân kỳ

  p. of discontinity điểm gián đoạn

  p. of emanation (tô pô) điểm phát xạ

  p. of hyperosculation điểm siêu mật tiếp

  p. of increase (thống kê) điểm tăng

  p. of inflection điểm uốn

  p. of junction điểm uốn

  p. of load điểm tải trọng

  p. of osculation điểm tụ tiếp xúc, điểm mật tiếp (của đường cong)

  p. of sight điểm nhìn

  p. of silence điểm tăng

  p. of striction điểm thắt

  p. of tangency tiếp điểm

  accessible p. điểm đạt được

  accessible boundary p. điểm biên đạt được

  accidental base p. (đại số) điểm cơ sở ngẫu nhiên

  accidental double p. điểm kép ngẫu nhiên

  accumulation p. điểm tụ

  adherence p. điểm dính

  algebraic branch p. điểm rẽ nhánh đại số

  ambiguous p. điểm không xác định

  angular p. điểm góc, dính

  antipodal p. (hình học) điểm xuyên tâm đối

  asymptotic p. điểm tiệm cận

  base p. điểm cơ sở

  bending p. điểm uốn

  bisecting p. of a segment trung điểm của một đoạn thẳng

  boiling p. điểm sôi

  boundary p. điểm biên

  branch p. điểm rẽ nhánh

  break p. (máy tính) điểm dừng (máy)

  central p. điểm trung tâm (điểm yết hầu của mặt kẻ)

  circular p. điểm xiclic

  cluster p. điểm ngưng tụ

  collinear p.s các điểm cộng tuyến, các điểm thẳng hàng

  complex p. điểm phức

  concyclic p.s các điểm cùng nằm trên một đường tròn

  conical p. điểm đỉnh nón

  conjugate p.s điểm liên tiếp

  critical p. điểm tới hạn

  cross p. giao điểm, điểm tới hạn, điểm dừng (của hàm giải tích)

  cuspidal p. điểm lùi

  cut p. điểm cắt

  cyclic p. điểm xilic

  deal p. điểm chết

  decimal p. dấu phẩy ở số thập phân

  dividing p. điểm chia

  east p. (thiên văn) điểm phương đông

  elliptic(al) p. điểm eliptic

  end p. (tô pô) điểm uốn

  entry p. điểm chuyển

  equianharmonic p.s điểm đẳng phi điều

  equilibrium p. điểm cân bằng

  exteroir p. điểm ngoài

  extreme p. điểm ở đầu, điểm cực trị

  finishing p. (hình học) điểm cuối

  finite p. (giải tích) điểm hữu hạn

  fixed p. điểm bất động, điểm cố định

  fixed end p. điểm cố định cuối

  flash p. điểm bốc cháy, nhiệt độ chớp sáng

  plex p. điểm uốn

  floading p. dấu phẩy di động

  focal p. tiêu điểm

  fourth harmonic p. điểm điều hoà thứ tư

  freezing p. điểm đông đặc

  frontier p. điểm biên giới

  genceric p. hh(đại số) điểm sinh (một mặt)

  hyperbolic p. điểm hypebolic

  ideal p. điểm lý tưởng

  image p. điểm ảnh

  imaginary p. điểm ảo

  improper p. điểm phi chính

  infinite p. điểm vô hạn

  initial p. khởi điểm, điểm ban đầu

  inner p., interior p. điểm trong

  intersection p. (hình học) giao điểm

  inverse p. điểm nghịch đảo

  irregular singular p. (giải tích) điểm kỳ dị bất thường

  isolated p. điểm cô lập

  isolated multiple p. điểm bội cô lập

  isolated singular p. điểm dị cô lập

  isotropic p. điểm đẳng hướng

  labile p. (tô pô) điểm không ổn định

  lattice p. điểm mạng, điểm nút (lưới)

  limit p. (tô pô) điểm không ổn định

  lattice p. điểm mạng, điểm nút (lưới)

  limit p. (tô pô) điểm giới hạn, điểm tụ

  limiting p. (giải tích) điểm biên, điểm giới hạn

  lower extreme p. điểm mút dưới

  mass p. (cơ học) chất điểm

  measuring p. (máy tính) điểm đo

  median p. of a triangle trọng tâm của một tam giác

  melting p. điểm nóng chảy

  mesh p. điểm lưới, mút lưới

  middle p. of a triangle trọng tâm của một tam giác

  multiple p. điểm bội

  nodal p. điểm nút

  non-collinear p. điểm không thẳng hàng

  north p. (thiên văn) điểm phía bắc

  operating p. (điều khiển học) điểm làm việc

  ordinary p. điểm thường

  parabolic(al) p. điểm parabolic

  parameter p. giá trị (cố định) của tham số

  percentage p.s các điểm phần trăm

  period p. điểm chu kỳ

  proper spiral p. điểm xoắn ốc chân chính

  radix p. dấy phẩy ở số thập phân

  ramification p. (giải tích) điểm rẽ nhánh

  real p. điểm thực

  reducible p. điểm khả quy

  reference p. (máy tính) điểm kiểm tra, điểm [quy chiếu, đối chiếu]

  regular p. điểm thường, điểm chính quy

  regular singular p. điểm kỳ dị chính quy

  representative p. (điều khiển học) điểm biểu diễn

  saddle p. điểm yên ngựa

  salient p. điểm lồi

  sample p. (thống kê) điểm mẫu

  satellite p. điểm vệ tinh

  saturation p. điểm bão hoà

  secondary focal p. tiêu điểm thứ cấp

  separating p. điểm tách

  simple p. điểm đơn

  singular p. điểm kỳ dị

  south p. (thiên văn) điểm phía nam

  spiral p. điểm xoắn ốc

  stable p. (tô pô) điểm ổn định

  stagnation p. điểm đình trệ (của dòng)

  starting p. điểm xuất phát

  stationary p. điểm dừng, điểm nghỉ

  tracing p. điểm viết

  triple p. (hình học) điểm bội ba

  turning p. điểm chuyển hướng

  umbilical p. điểm rốn

  unit p. điểm đơn vị

  vanishing p. điểm biến mất

  west p. (thiên văn) điểm phía tây

  yield p. điểm lưu, điểm khởi lưu, điểm khởi thuỷ dòng chảy (điểm tới hạn)

  zero p. không điểm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • point

  * kinh tế

  địa điểm

  điểm

  * kỹ thuật

  dấu chấm

  dấu chấm câu

  đầu nhọn

  dấu phẩy

  điểm

  điểm đánh lửa

  điều khoản

  đỉnh

  đỉnh núi

  độ

  doi đất

  gia công côn (bánh răng)

  hướng

  lưỡi ghi

  nhọn

  mài sắc

  miết mạch

  mức độ

  mũi

  mũi kim

  mũi nhọn

  phân in (xấp xỉ 1/2 insơ)

  vị trí

  toán & tin:

  chỉ

  điểm đạt được

  điểm, vị trí

  nhằm vào

  trỏ

  xây dựng:

  điểm mũi nhọn

  mài nhọn

  miết mạch xây

  miết vữa

  vót nhọn

  cơ khí & công trình:

  ngõng chặn

  vật lý:

  phương (theo la bàn)

  ô tô:

  tiếp điểm bộ ngắt

  giao thông & vận tải:

  vị trí địa lý

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • point

  a geometric element that has position but no extension

  a point is defined by its coordinates

  the precise location of something; a spatially limited location

  she walked to a point where she could survey the whole street

  a brief version of the essential meaning of something

  get to the point

  he missed the point of the joke

  life has lost its point

  an instant of time

  at that point I had to leave

  Synonyms: point in time

  the object of an activity

  what is the point of discussing it?

  a V shape

  the cannibal's teeth were filed to sharp points

  Synonyms: tip, peak

  a very small circular shape

  a row of points

  draw lines between the dots

  Synonyms: dot

  the unit of counting in scoring a game or contest

  he scored 20 points in the first half

  a touchdown counts 6 points

  a promontory extending out into a large body of water

  they sailed south around the point

  a style in speech or writing that arrests attention and has a penetrating or convincing quality or effect

  an outstanding characteristic

  his acting was one of the high points of the movie

  Synonyms: spot

  sharp end

  he stuck the point of the knife into a tree

  he broke the point of his pencil

  a linear unit used to measure the size of type; approximately 1/72 inch

  one percent of the total principal of a loan; it is paid at the time the loan is made and is independent of the interest on the loan

  a V-shaped mark at one end of an arrow pointer

  the point of the arrow was due north

  Synonyms: head

  the property of a shape that tapers to a sharp tip

  Synonyms: pointedness

  Antonyms: unpointedness

  a distinguishing or individuating characteristic

  he knows my bad points as well as my good points

  the gun muzzle's direction

  he held me up at the point of a gun

  Synonyms: gunpoint

  a wall socket

  Synonyms: power point

  mark (Hebrew words) with diacritics

  mark with diacritics

  point the letter

  mark (a psalm text) to indicate the points at which the music changes

  be positionable in a specified manner

  The gun points with ease

  indicate the presence of (game) by standing and pointing with the muzzle

  the dog pointed the dead duck

  repair the joints of bricks

  point a chimney

  Synonyms: repoint

  Similar:

  detail: an isolated fact that is considered separately from the whole

  several of the details are similar

  a point of information

  Synonyms: item

  degree: a specific identifiable position in a continuum or series or especially in a process

  a remarkable degree of frankness

  at what stage are the social sciences?

  Synonyms: level, stage

  item: a distinct part that can be specified separately in a group of things that could be enumerated on a list

  he noticed an item in the New York Times

  she had several items on her shopping list

  the main point on the agenda was taken up first

  compass point: any of 32 horizontal directions indicated on the card of a compass

  he checked the point on his compass

  period: a punctuation mark (.) placed at the end of a declarative sentence to indicate a full stop or after abbreviations

  in England they call a period a stop

  Synonyms: full stop, stop, full point

  decimal point: the dot at the left of a decimal fraction

  Synonyms: percentage point

  distributor point: a contact in the distributor; as the rotor turns its projecting arm contacts them and current flows to the spark plugs

  Synonyms: breaker point

  indicate: indicate a place, direction, person, or thing; either spatially or figuratively

  I showed the customer the glove section

  He pointed to the empty parking space

  he indicated his opponents

  Synonyms: designate, show

  orient: be oriented

  The weather vane points North

  the dancers toes pointed outward

  charge: direct into a position for use

  point a gun

  He charged his weapon at me

  Synonyms: level

  steer: direct the course; determine the direction of travelling

  Synonyms: maneuver, manoeuver, manoeuvre, direct, head, guide, channelize, channelise

  bespeak: be a signal for or a symptom of

  These symptoms indicate a serious illness

  Her behavior points to a severe neurosis

  The economic indicators signal that the euro is undervalued

  Synonyms: betoken, indicate, signal

  luff: sail close to the wind

  target: intend (something) to move towards a certain goal

  He aimed his fists towards his opponent's face

  criticism directed at her superior

  direct your anger towards others, not towards yourself

  Synonyms: aim, place, direct

  sharpen: give a point to

  The candles are tapered

  Synonyms: taper