designate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

designate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm designate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của designate.

Từ điển Anh Việt

 • designate

  /'dezignit/

  * tính từ (đặt sau danh từ)

  được chỉ định, được bổ nhiệm (nhưng chưa chính thức nhận chức)

  ambassador designate: đại sứ mới được chỉ định (nhưng chưa trình quốc thư)

  * ngoại động từ

  chỉ rõ, định rõ

  chọn lựa, chỉ định, bổ nhiệm

  to designate someone as...: chỉ định ai làm...

  đặt tên, gọi tên, mệnh danh

  to designate someone by the name off...: đặt (gọi) tên ai là...

 • designate

  xác định, chỉ, ký hiệu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • designate

  * kỹ thuật

  chỉ

  chỉ định

  ký hiệu

  xác định

  xây dựng:

  biểu thị

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • designate

  assign a name or title to

  Synonyms: denominate

  appointed but not yet installed in office

  Similar:

  delegate: give an assignment to (a person) to a post, or assign a task to (a person)

  Synonyms: depute, assign

  indicate: indicate a place, direction, person, or thing; either spatially or figuratively

  I showed the customer the glove section

  He pointed to the empty parking space

  he indicated his opponents

  Synonyms: point, show

  destine: decree or designate beforehand

  She was destined to become a great pianist

  Synonyms: fate, doom

  intend: design or destine

  She was intended to become the director

  Synonyms: destine, specify