delegate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

delegate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm delegate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của delegate.

Từ điển Anh Việt

 • delegate

  /'deligit/

  * danh từ

  người đại biểu, người đại diện

  người được uỷ nhiệm

  * ngoại động từ

  cử làm đại biểu

  uỷ quyền, uỷ thác, giao phó

  to delegate a person to perform a duty: uỷ quyền cho ai làm một nhiệm vụ

  to delegate a task to someone: giao nhiệm vụ cho ai

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • delegate

  * kinh tế

  đại biểu

  giao phó

  giao quyền

  người đại diện

  người thụ ủy

  ủy nhiệm

  ủy quyền

  * kỹ thuật

  người đại diện

  ủy nhiệm

  ủy quyền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • delegate

  a person appointed or elected to represent others

  transfer power to someone

  Synonyms: depute

  give an assignment to (a person) to a post, or assign a task to (a person)

  Synonyms: designate, depute, assign