depute nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

depute nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm depute giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của depute.

Từ điển Anh Việt

 • depute

  /di'pju:t/

  * ngoại động từ

  uỷ, uỷu nhiệm, uỷ quyền

  to depute someone to do something: uỷ cho ai làm việc gì

  cử làm đại biểu, cử (người) thay mình

Từ điển Anh Anh - Wordnet