assign nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assign nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assign giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assign.

Từ điển Anh Việt

 • assign

  /ə'sain/

  * danh từ

  (pháp lý) người được quyền thừa hưởng (tài sản, quyền lợi)

  * ngoại động từ

  phân (việc...), phân công

  to be assigned to do something: được giao việc gì

  ấn định, định

  to assign the day for a journey: ấn định ngày cho cuộc hành trình

  to assign a limit: định giới hạn

  chia phần (cái gì, cho ai)

  cho là, quy cho

  to assign reason to (for) something: cho cái gì là có lý do; đưa ra lý do để giải thích cái gì

  (pháp lý) nhượng lại

  to assign one's property to somebody: nhượng lại tài sản cho ai

 • assign

  (Tech) gán, định; chia phần

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • assign

  * kinh tế

  bổ dụng

  chỉ định

  chuyển nhượng

  định (ngày ...)

  người được nhượng quyền

  người hưởng quyền

  người kế quyền

  phân phối

  * kỹ thuật

  gán

  xây dựng:

  ấn định (chỉ định)

  phân công (lao động)

  toán & tin:

  gán giá trị

  cơ khí & công trình:

  quy định (dung sai)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • assign

  give out

  We were assigned new uniforms

  Synonyms: allot, portion

  select something or someone for a specific purpose

  The teacher assigned him to lead his classmates in the exercise

  Synonyms: specify, set apart

  transfer one's right to

  decide as to where something belongs in a scheme

  The biologist assigned the mushroom to the proper class

  Synonyms: attribute

  Similar:

  delegate: give an assignment to (a person) to a post, or assign a task to (a person)

  Synonyms: designate, depute

  impute: attribute or credit to

  We attributed this quotation to Shakespeare

  People impute great cleverness to cats

  Synonyms: ascribe, attribute

  put: attribute or give

  She put too much emphasis on her the last statement

  He put all his efforts into this job

  The teacher put an interesting twist to the interpretation of the story

  arrogate: make undue claims to having