assigner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assigner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assigner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assigner.

Từ điển Anh Việt

  • assigner

    xem assign