ascribe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascribe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascribe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascribe.

Từ điển Anh Việt

 • ascribe

  /əs'kraib/

  * ngoại động từ

  đổ tại, đổ cho

  to ascribe one's failure to fate: thất bại lại đổ tại số phận

  gán cho, cho là của (ai), quy cho

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ascribe

  * kỹ thuật

  gán

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ascribe

  Similar:

  impute: attribute or credit to

  We attributed this quotation to Shakespeare

  People impute great cleverness to cats

  Synonyms: assign, attribute